Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci

Dzieci uczęszczające do przedszkola objęte są ochroną ubezpieczeniową.
Ubezpieczenie na rok szkolny 2016/2017 zostało zawarte z Towarzystwem
Ubezpieczeń Compensa S.A
Infolinia Compensy: 0801-120-000, 22 501-61-00

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.